Let op: op dit moment hebben wij een lange levertijd i.v.m. herinrichting van ons magazijn. Van 15-01 t/m 23-01 worden géén bestellingen verstuurd. Shop daarom nu met 15% korting op de gehele collectie (uitsluitend op Gusta.nl en Katoenhuys.nl)!

Algemene voorwaarden KPM E-commerce

Algemene Voorwaarden consumentenkoop
KPM E-commerce
(Voorwaarden zakelijk zie onder)

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

KPM E-commerce
H.o.d.n. Gusta.nl, kpm-ecommcerce.nl en katoenhuys.nl
Hogeweg 13C
5411 LP  Zeeland (N-br)
0486-763830 óf 0486-763873
info@kpm-ecommerce.nl

KvK-nummer: 82351589
Btw-identificatienummer: NL862430161B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
   

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

  

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
   


 
Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


 Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de oncusment, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 1. Betaling kan plaatsvinden via de geboden online betaalopties: iDEAL, Paypal, Creditcard, etc. Daarnaast is het mogelijk vooruit te betalen per bank.
 2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting GeschilOnline, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


 Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

**************************************************************

Algemene Voorwaarden ZAKELIJK 


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KPM E-commerce gedane offertes, met KPM E-commerce gesloten overeenkomsten en de aan KPM E-commerce verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met KPM E-commerce van toepassing indien KPM E-commerce daarmee schriftelijk heeft ingestemd;

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen KPM E-commerce uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door KPM E-commerce zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten, website en folders zijn vrijblijvend, tenzij KPM E-commerce zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alleen monsters met geringe handelswaarde, dit ter beoordeling van KPM E-commerce, worden gratis verstrekt.

Artikel 3: Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke/elektronische orderbevestiging door KPM E-commerce dan wel doordat KPM E-commerce geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, in geval van verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4: Prijzen

De speciale zakelijke prijzen worden automatisch zichtbaar na het aanmaken van en inloggen via een persoonlijk B2B-account. Voor de meeste artikelen is een staffel beschikbaar.
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, vrachten, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van KPM E-commerce komen, is KPM E-commerce bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake wettelijke voorschiften.

Artikel 5: De levering

Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt KPM E-commerce zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. KPM E-commerce verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal -ongeachte de oorzaak daarvan- de koper nimmer recht geven op schadevergoeding noch op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst

Leveringen buiten Nederland vinden af distributiecentra (ex works), tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen tussen de koper en KPM E-commerce. Transport vindt plaats op risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender d.w.z. KPM E-commerce zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld, de koper vrijwaart KPM E-commerce van alle aanspraken van de vervoerder.

Indien de leverancier van welk KPM E-commerce de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren, c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met KPM E-commerce als overmacht en is KPM E-commerce bij niet c.q. onvoldoende, c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal KPM E-commerce te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is KPM E-commerce gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmeringen niet langer dan één maan duurt, is KPM E-commerce niet bevoegd te annuleren

KPM E-commerce zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover hij deze niet na aanmaning als hierboven uitdrukkelijke schriftelijk heeft toegezegd.

De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan KPM E-commerce zijn gegeven, door KPM E-commerce als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen.

KPM E-commerce heeft het recht in bijzondere gevallen additionele kosten voor emballage in rekening te brengen boven de verkoopprijs.

Artikel 6. Reclames

Reclames betreffende het geleverde, binnen Nederland, moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering van goederen en factuur, schriftelijk ter kennis van KPM E-commerce worden gebracht. Reclames betreffende het geleverde in het buitenland, moeten uiterlijk 10 dagen na aflevering van goederen en factuur schriftelijk ter kennis van KPM E-commerce worden gebracht.

Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd. Uitgangspunt bij retourzendingen is dat 80% van de waarde wordt terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

KPM E-commerce is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords, tenzij de aansprakelijkheid volgt uit wetgeving op het gebied van de productaansprakelijkheid. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van KPM E-commerce tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook te allen tijde beperkt en ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 8: Betaling

Netto betaling voor geverifieerde B2B-account, voor aflevering binnen Nederland en België , dient binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum te geschieden.

Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstaan veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komt voor rekening van de koper.

Ingeval van te late betaling is KPM E-commerce gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. iedere met koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

Betaling door de koper zal altijd verrekend worden met het langst uitstaande bedrag, ook in het geval de koper verwijst naar een factuur van recentere datum.

Indien KPM E-commerce vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is KPM E-commerce gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. KPM E-commerce behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

KPM E-commerce behoudt zich het recht nieuwe bestellingen voor uitlevering vast te houden wanneer er voor betreffende klant een bedrag van € 100 excl. BTW op factuur openstaat of er reeds 2 bestellingen zijn geplaatst die nog niet voldaan zijn. Klant dient eerst openstaande posten te voldoen alvorens tot uitvoering van nieuwe order(s) wordt overgegaan. 

Accounts die geregistreerd worden met een gratis live-,  hotmail-, Yahoo-, Gmail- of ander openbaar te verkrijgen e-mailadres kunnen GEEN gebruik maken van betalen op rekening, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door KPM E-commerce geleverde goederen, inclusief eerdere leveringen, blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen met inbegrip van rente en kosten - en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo - zijn eigendom.

De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.

Bij overtreding hiervan wordt, welke betalingscondities ook, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft KPM E-commerce het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Koper moet beletten dat goederen van KPM E-commerce door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper KPM E-commerce onverwijld op de hoogte te stellen.

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is KPM E-commerce immer gevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichting uit enig overeenkomst met KPM E-commerce niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surcéance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KPM E-commerce recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze:

 de uivoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds, t.o.v. koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel

 ook als was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel

 de overeenkomst(en) geheel of ten delen te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat KPM E-commerce tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding.

Alle te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestatie van de koper, komen te zijner laste.

Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendommen

KPM E-commerce behoudt alle intellectuele eigendomsrechten van door haar ontwikkelde dessins, ontwerpen en productiemiddelen/technieken.

Artikel 11: Gegevensbescherming

a) Persoonsgegevens van de klant, zoals opgegeven bij de bestelling, worden door KPM E-commerce enkel in het kader van de geldende wettelijke bepalingen elektronisch opgeslagen en verwerkt. KPM E-commerce gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de noodzakelijke verwerking van de bestelling. KPM E-commerce zal in geen geval persoonsgegevens van de klant doorgeven aan derden, uitgezonderd de partijen die voor ons de handeling en de bezorging verrichten. Wij zullen erop toezien dat ook deze partijen uw gegevens niet aan 'derden' beschikbaar stellen. KPM E-commerce is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

b) De klant krijgt op navraag bij KPM E-commerce altijd informatie over de gegevens, die KPM E-commerce over hem heeft opgeslagen. Op uw aanvraag produceren wij een overzicht van deze informatie, welke u per post wordt toegestuurd. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, stuur dan een door uzelf ondertekend verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) aan KPM E-commerce

De klant kan altijd zijn toestemming tot deze gegevensopslag intrekken en de klantenrelatie met KPM E-commerce verbreken. KPM E-commerce zal dan alle persoonsgegevens van de betreffende klant onmiddellijk verwijderen.

 Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van KPM E-commerce en waarbij het Nederlands recht van toepassing is.